משבר הקורונה מחייב בהיערכות מחודשת מצד הממשלה ומצד העוסקים
 
 

עובדי משרדינו הוכשרו על ידי משרד העבודה והרווחה והוסמכו כבודקי שכר על פי דרישות החוק.

לעובדינו ניסיון וידע רב בתחום לרבות ביצוע בדיקות תקופתיות ,תשאול, חקירה ,פיקוח וביקרות בחשבות השכר.

דיני עבודה , הסכמים קיבוצים ,זכויות עובדים, מערכת שכר ובכללי האתיקה הנידרשים.
 
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים


רשות שוק ההון פרסמה את תוצאות הליך קביעת קרנות פנסיה נבחרות, לפיו החל מ-1 בנובמבר 2018 פועלות ארבע קרנות ברירת מחדל, בבתי ההשקעות אלטשולר שחם, הלמן אלדובי, מיטב דש ופסגות.

מעסיק שעובדו לא בחר בקופת גמל, לפי סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005, והוא לא ערך הליך תחרותי לבחירת קופת ברירת מחדל מפעלית, יהיה חייב להפקיד בשל עובד זה כספים לאחת מארבע קרנות ברירת המחדל.
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים

סעיף 5א לחוזר אוסר על מעסיק להפקיד כספים באמצעות חשבון נאמנות. על מעסיקים הסולקים כיום באמצעות חשבון נאמנות, להיערך לשינוי תהליכי העבודה הקיימים

– מעבר לסליקה ישירה לכלל היצרנים הפנסיוניים. תחילתו של סעיף זה:

• לגבי מעסיק המעסיק יותר מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2020.
• לגבי מעסיק המעסיק פחות מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2021.
 
 

הסכום הבסיסי של שכר מינימום מ- 01.04.2018


סכום לחודש 5,300 ₪

סכום לשעה (לפי תקן של 182 שעות לחודש) 29.12 ₪

סכום ליום בשבוע עבודה בן שישה ימים 212 ₪

סכום ליום בשבוע בן חמישה ימים 244.62 ₪
 
 
15.07.2018

עמותת מגדלות ניכתה תשלומי פנסיה ,אך לא העבירה אותה לשמונה מעובדיה שעבדו כמורים בבית הספר שהקימה.
במסגרת הסכם טיעון הוטל על העמותה קנס בסך 904 אלף שקל. על מנהל העמותה הוטל קנס של 40 אלף שקל והתחיבות עצמית בסך
226 אלף שקל להימנע מביצוע העבירה לשלוש שנים.
 
 
 
 

חופשה שנתית

חופשה שנתית היא זכות "קוגנטית" דהיינו זכות מינימאלית המוקנית לעובד מכוח החוק, אשר אסור לשלול אותה או להגביל אותה, אפילו בהסכמת העובד.
ע"פ הוראות חוק חופשה שנתית ה'תשי"א - 1951 (להלן: "החוק") זכאי כל עובד למס' ימי חופשה שנתית בתשלום.
 

להלן סקירת חוק חופשה שנתית ולאחר מכן התייחסות למצבים מיוחדים והתייחסות בתי המשפט

אורך החופשה
על-פי החוק מכסת ימי החופשה לכל שנת עבודה תלויה בוותק של העובד במקום העבודה, ובמספר ימי העבודה בשבוע עבודה. החל מינואר 2017 שונה חוק חופשה שנתית כך שבשנות הוותק 1-4 התווספו 2 ימי חופש
 
      ע"פ חוק חופשה שנתית:
 
שנות ותק במקום העבודה
מס' ימי חופשה לעובדים 6 ימי עבודה בשבוע
מס' ימי חופשה לעובדים 5 ימי עבודה בשבוע
1-4 שנים
14 יום
12 יום
5 שנים
14 יום
12 יום
6 שנים
16 יום
14 יום
7 שנים
18 יום
15 יום
8 שנים
19 יום
16 יום
9 שנים
20 יום
17 יום
10 שנים
21 יום
18 יום
11 שנים
22 יום
19 יום
12 שנים
23 יום
20 יום
13 שנים
24 יום
20 יום
14 שנים ואילך
24 יום
20 יום
 

כאשר הסכם העבודה מזכה את העובד בחופשה שנתית ארוכה מזו המוגדרת בחוק, יש לשים לב להבדל שבין הזכות הנובעת מהחוק לבין הזכות הנובעת מהסכם העבודה. על מכסת החופשה הנובעת מחוק חופשה שנתית מוטלות הגנות רבות, שנועדו להבטיח שהעובד אכן ינצל מדי שנה למנוחה את החופשה המגיעה לו. כללים אלה אינם חלים על מכסת החופשה הנוספת שנובעת מהסכם העבודה.
 
תשלום בגין יום חופשה
החוק קובע כי על המעביד לשלם לעובד דמי חופשה בסכום השווה ל"שכרו הרגיל":
א.      לגבי עובד בשכר חודשי/שנתי - יש לשלם לעובד את שכר העבודה הרגיל שהיה מקבל בעד אותו פרק זמן אילו לא יצא לחופשה.
ב.      לגבי עובד בשכר שעתי/יומי - שכר העבודה היומי הממוצע מוכפל במספר ימי החופשה.
 
חישוב השכר הממוצע של עובד בשכר יומי/שעתי
ע"פ סעיף 10(ג) לחוק, שכר עבודה הממוצע כולל:
 "כל תמורה, בכסף או בשווה כסף, המשתלמת לעובד על ידי המעביד בעד שעות העבודה הרגילות, זולת אם נקבע אחרת בהסכם קיבוצי שאושר לעניין זה על ידי שר העבודה.
סכום המשתלם לעובד לכיסוי הוצאות מיוחדות שאינן קיימות בעת החופשה, אין רואים אותו כחלק משכר העבודה".
 
בשכר הממוצע לעניין דמי חופשה לא נכלליםרכיבי השכר הבאים:
 
  • שעות נוספות
  • תוספת שכר בגין עבודה ביום המנוחה השבועי
  • דמי נסיעה או החזקת רכב
  • אש”ל
  • החזרי הוצאות
  • “טיפים” של לקוחות
  • ועוד

עובד לפי עמלות - יום חופשה של עובד המקבל שכר לפי עמלות יחושב על בסיס שכרו הממוצע בשלושה חודשים רצופים (מתוך השנה שקדמה לחופשה), שבהם עבד באופן מלא.

דמי חופשה הינם "חליפי שכר" ולכן הם רכיבים המשמשים כבסיס לפנסיה וקופות גמל, דמי לידה, תגמולי מילואים וכו'.
 
 
חלקיות העסקה לאורך שנת העבודה
א.      במידה ויחסי העבודה בין המעביד לעובד התקיימו כל השנה, והעובד צבר יותר מ- 200 ימי עבודה - העובד יהיה זכאי לכל מכסת ימי החופשה המפורטים לעיל.
מי שעבד פחות מ-200 ימי עבודה - יהיה זכאי לחלק היחסי של החופשה (=מספר ימי עבודתו של העובד בפועל כפול האמור בטבלה חלקי 200).
 
ב.      במידה ויחסי העבודה התקיימו בין הצדדים רק חלק מהשנה אך העובד צבר יותר מ- 240 ימי עבודה - העובד יהיה זכאי לכל מכסת ימי החופשה המפורטים לעיל.
מי שעבד פחות מ-240 ימי עבודה - יהיה זכאי לחלק היחסי של החופשה (=מספר ימי עבודתו של העובד בפועל כפול האמור בטבלה חלקי 240).
 
ג.       הערות:
1.      עובדים שמועסקים בכל יום אך פחות מ-9 שעות ביום – זכאים למכסת ימי החופשה המלאה (כאילו עבדו במשרה מלאה).
2.      יש לציין כי זכאות לחלק מיום חופשה אינה נחשבת (="מעגלים למטה").
3.      סעיף 5 קובע את רשימת ימי ההיעדרות שלא יבואו במניין ימי החופשה השנתית:  שירות מילואים, ימי חג שבהם לא עובדים, ימי חופשת לידה, ימים שבהם העובד אינו מסוגל לעבוד (ע"פ אישור רפואי)בגלל מחלה או תאונה. אם העובד חלה בזמן שלקח חופשה, הוא זכאי לתשלום דמי מחלה עבור אותם ימים, והם לא ייחשבו לו לימי חופשה מנוצלים, ימי אבל על קרוב מדרגה ראשונה וימי שביתה.
 
קביעת מועדי החופשות
הסמכות לקבוע את מועד החופשה נתונה בידי המעסיק, תוך תיאום עם העובד.
חופשה יזומה או מרוכזת- המעביד רשאי להוציא עובדים לחופשה בזמנים שנוחים לו, למעט יום חופשה אחד שאת מועדו זכאי העובד לבחור.
אם מדובר בחופשה יזומה של יותר מ-7 ימים - המעביד חייב להודיע לעובד לפחות שבועיים מראש. את שאר ימי החופשה המגיעים לעובד (בנוסף לשבעה הימים הרצופים) מותר לו לחלק כרצונו בהתראה קצרה.

צבירת ימי חופשה
החוק קובע כי החופשה אינה ניתנת לצבירה, אך ניתן, בהסכמת המעביד, לקחת רק שבעה ימי חופשה לפחות בשנה אחת ולצרף את היתרה לחופשה שתינתן בשתי שנות העבודה הבאות.
 
פדיון ימי חופשה
כיוון שמטרת החוק הינה לעודד נטילת חופשה "אמתית" אשר תתרום לבריאותו ורווחתו של העובד, החוק אינו מתיר פדיון חופשה אלא רק במקרה של סיום יחסי עובד-מעביד כאשר לעובד נותרה יתרת ימי חופשה שלא נוצלה.
עם זאת, במידה והעובד זכאי למספר ימי חופשה הגבוה מהקבוע בחוק יתכן שיוכל להגיע עם המעביד להסכמה בעניין פדיון בכסף של ימי החופשה הנוספים.
 
תקופת הודעה מוקדמת ודמי חופשה
ימי החופשה אינם חלק מתקופת ההודעה המוקדמת, ומחושבים כתשלום נוסף המגיע לעובד (כ”פדיון חופשה”). למעסיק אסור להוציא את העובד לחופשה שנתית בתקופת ההודעה המוקדמת על פיטורים, אלא להמשיך להעסיקו בשכר ובנוסף להעניק לו את פדיון החופשה.
 
התישנות
סעיף 31 לחוק קובע תקופת ההתיישנות קצרה יחסית, של 3 שנים לכל תביעה בנוגע לחופשה שנתית. בפסיקה נקבע כי "מרוץ ההתיישנות" בנוגע לחופשה שנתית יתחיל עם סיום יחסי עובד מעביד.

עובדים שעתיים ותפוקתיים
 
Eitan Shafir & Co., Certified Public Accountants (Isr) איתן שפיר ושות', רואי חשבון