משבר הקורונה מחייב בהיערכות מחודשת מצד הממשלה ומצד העוסקים
 
 

עובדי משרדינו הוכשרו על ידי משרד העבודה והרווחה והוסמכו כבודקי שכר על פי דרישות החוק.

לעובדינו ניסיון וידע רב בתחום לרבות ביצוע בדיקות תקופתיות ,תשאול, חקירה ,פיקוח וביקרות בחשבות השכר.

דיני עבודה , הסכמים קיבוצים ,זכויות עובדים, מערכת שכר ובכללי האתיקה הנידרשים.
 
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים


רשות שוק ההון פרסמה את תוצאות הליך קביעת קרנות פנסיה נבחרות, לפיו החל מ-1 בנובמבר 2018 פועלות ארבע קרנות ברירת מחדל, בבתי ההשקעות אלטשולר שחם, הלמן אלדובי, מיטב דש ופסגות.

מעסיק שעובדו לא בחר בקופת גמל, לפי סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005, והוא לא ערך הליך תחרותי לבחירת קופת ברירת מחדל מפעלית, יהיה חייב להפקיד בשל עובד זה כספים לאחת מארבע קרנות ברירת המחדל.
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים

סעיף 5א לחוזר אוסר על מעסיק להפקיד כספים באמצעות חשבון נאמנות. על מעסיקים הסולקים כיום באמצעות חשבון נאמנות, להיערך לשינוי תהליכי העבודה הקיימים

– מעבר לסליקה ישירה לכלל היצרנים הפנסיוניים. תחילתו של סעיף זה:

• לגבי מעסיק המעסיק יותר מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2020.
• לגבי מעסיק המעסיק פחות מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2021.
 
 

הסכום הבסיסי של שכר מינימום מ- 01.04.2018


סכום לחודש 5,300 ₪

סכום לשעה (לפי תקן של 182 שעות לחודש) 29.12 ₪

סכום ליום בשבוע עבודה בן שישה ימים 212 ₪

סכום ליום בשבוע בן חמישה ימים 244.62 ₪
 
 
15.07.2018

עמותת מגדלות ניכתה תשלומי פנסיה ,אך לא העבירה אותה לשמונה מעובדיה שעבדו כמורים בבית הספר שהקימה.
במסגרת הסכם טיעון הוטל על העמותה קנס בסך 904 אלף שקל. על מנהל העמותה הוטל קנס של 40 אלף שקל והתחיבות עצמית בסך
226 אלף שקל להימנע מביצוע העבירה לשלוש שנים.
 
 
 
 

חישוב נפרד לבני זוג בעסק משותף תיקון 199 לפקודה

 הנדון:   תיקון 199 לפקודת מס הכנסה קובע הרחבת הזכאות לחישוב נפרד במיסוי הכנסות בני זוג החל משנת 2014.
 
בתיקון לחוק נקבע כי לגבי הכנסה שהופקה החל מ1 בינואר 2014 יתאפשר לבני זוג לערוך חישוב מס על הכנסתם בנפרד, גם כאשר לבני זוג מקור הכנסה משותף (עובדים בעסק משותף) וזאת בהתקיים תנאים מצטברים מסוימים. (חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 199), התשע"ד-2013).
זאת בניגוד לדין הקודם לפיו די היה בתלות כלשהי בין מקורות ההכנסה של בני הזוג,  פורמאלית או בפועל, בכדי שלא להתיר חישוב נפרד להכנסת שני בני הזוג (אלא בתנאים מסוימים ובסכומים מוגבלים).  
סעיף 66 (ד) לפקודת מס הכנסה, בנוסחו החדש, קובע כי החישוב הנפרד יתאפשר לגבי בני זוג שיש להם מקור הכנסה משותף, בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:
(1)        "הוראות סעיף קטן (א) יחולו לגבי בני זוג שיש להם מקור הכנסה משותף, רק אם התקיימו כל אלה:
           1. יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף;
           2. כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה כאמור;
          3. אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג – בית המגורים משמש, דרך קבע, את מקור ההכנסה המשותף ומרבית פעילות מקור ההכנסה האמור נעשית בבית המגורים;
(2)        לעניין סעיף קטן זה, "מקור הכנסה משותף" – מקור הכנסה של בן זוג התלוי במקור ההכנסה של בן הזוג השני."
 
ראוי לציין כי אי קיום התנאים האמורים לעיל תמנע מבני הזוג את האפשרות לערוך חישוב מס נפרד.
להלן התייחסות לתנאים שנקבעו בסעיף 66:
  1. סעיפים א' וב'  מחייבים בחינה פרטנית ברמת כל עסק ועבודת כל אחד מבני הזוג, ואינם שונים מהותית מכל נושא הכרה בהוצאה לצרכי מס הכנסה כפי שנקבע בין היתר בסעיפי 17 (1) לפקודה.
כאשר ההכנסה מופקת באתר שאינו בית המגורים של בני הזוג (ושני בני הזוג עובדים בעסק באתר שאינו בית המגורים) (סעיף ג), יש לבחון את קיומם בפועל של המבחנים האמורים בסעיפים א' וב' בלבד. בהתאם יש להקפיד שמרבית עבודת שני בני הזוג לא תהא מבית המגורים.
 
  1. כאשר ההכנסה מופקת כולה או חלקה באתר שהוא בית המגורים, מתווספת המגבלה בסעיף ג' לחוק: "בית המגורים משמש, דרך קבע, את מקור ההכנסה המשותף ומרבית פעילות מקור ההכנסה האמור נעשית בבית המגורים;"
החוק לא הגדיר מבחן להליך הפקת ההכנסה.  הליך זה נתון לבחינה ספציפית ברמת פעילות הלקוח , ויש להתאים הליכים אלה על פי מבנה העסק ופעולותיו.
המחוקק הכיר בכך כי אצל בעלי מקצוע חופשי ישנו קושי להגדיר את הליכי הפקת ההכנסה, ולכן הותר לבעל מקצוע חופשי לרשום את הכנסתו על בסיס מזומן (במועד קבלת הכספים) וחל עליו הוראות ספציפיות לניהול ספרי חשבונות .הוראות אלו הוחלו בחלקם גם על ספקי שירותים.
הקביעה האם הכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג -  ניתנת לבחינה ככל שמדובר בהליך הפקת הכנסה מוגדר , כגון ייצור ומסחר בטובין או מתן שירות (כאשר הלקוח נוכח במועד מתן השירות כגון: ספר, מטפל  וכו'). הליך הפקת ההכנסה אצל בעל מקצוע חופשי הינו רציף ולא ניתן לחלקו למקטעים מוגדרים, הן מבחינת שלבי התהליך והן לאתר ביצוע ההליך 
נציין שלעניין הוצאות , בסעיף 32 (1) לפקודת מס הכנסה נקבע :
"בבירור הכנסתו החייבת של אדם לא יותרו ניכויים בשל  הוצאות שאינן הוצאות כרוכות ושלובות בתהליך הפקת ההכנסה... בפסקה זו, הוצאות כרוכות ושלובות בתהליך הפקת ההכנסה, הוצאות המשתלבות בתהליך הטבעי של הפקת ההכנסה ובמבנהו הטבעי של מקור ההכנסה, והמהוות חלק בלתי נפרד מהם".
אין בפקודה קביעה דומה לגבי הכנסות.
בדברי ההסבר שפורסמו בצמוד להצעת החוק  אומנם אין התייחסות להליך הפקת הכנסה,  אולם הובא מבחן מקום העבודה (לעניין הליך הפקת ההכנסה)  :" וכן שעבודת בני הזוג אינה מתבצעת מבית מגוריהם אלא אם כן זהו מקום העיסוק הקבוע והעיקרי של אותו עסק".
אם נתייחס לדברי ההסבר בלבד דהינו רק למבחן העבודה  -אזי מספיק שאחד מבני הזוג יעבוד בעסק מבית המגורים בכדי שרשויות המס יכלו לטעון שלא התקיימו  כל התנאים האמורים  לעיל וימנע מבני הזוג האפשרות לערוך חישוב מס נפרד.  
המגבלה לעיל של עבודת בני הזוג מבית המגורים תתבטל רק אם ניתן יהיה להוכיח כי בית המגורים משמש, דרך קבע, את מקור ההכנסה המשותף ומרבית פעילות מקור ההכנסה האמור נעשית בבית המגורים.
האמור לעיל אינו מהווה חוות דעת מקצועית פרטנית, נדרש לקבל ייעוץ משפטי פרטני לבחינת כל מקרה ומקרה.
נשמח לענות על שאלות נוספות בנושא.

 איתן שפיר, רו"ח
Eitan Shafir & Co., Certified Public Accountants (Isr) איתן שפיר ושות', רואי חשבון