משבר הקורונה מחייב בהיערכות מחודשת מצד הממשלה ומצד העוסקים
 
 

עובדי משרדינו הוכשרו על ידי משרד העבודה והרווחה והוסמכו כבודקי שכר על פי דרישות החוק.

לעובדינו ניסיון וידע רב בתחום לרבות ביצוע בדיקות תקופתיות ,תשאול, חקירה ,פיקוח וביקרות בחשבות השכר.

דיני עבודה , הסכמים קיבוצים ,זכויות עובדים, מערכת שכר ובכללי האתיקה הנידרשים.
 
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים


רשות שוק ההון פרסמה את תוצאות הליך קביעת קרנות פנסיה נבחרות, לפיו החל מ-1 בנובמבר 2018 פועלות ארבע קרנות ברירת מחדל, בבתי ההשקעות אלטשולר שחם, הלמן אלדובי, מיטב דש ופסגות.

מעסיק שעובדו לא בחר בקופת גמל, לפי סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005, והוא לא ערך הליך תחרותי לבחירת קופת ברירת מחדל מפעלית, יהיה חייב להפקיד בשל עובד זה כספים לאחת מארבע קרנות ברירת המחדל.
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים

סעיף 5א לחוזר אוסר על מעסיק להפקיד כספים באמצעות חשבון נאמנות. על מעסיקים הסולקים כיום באמצעות חשבון נאמנות, להיערך לשינוי תהליכי העבודה הקיימים

– מעבר לסליקה ישירה לכלל היצרנים הפנסיוניים. תחילתו של סעיף זה:

• לגבי מעסיק המעסיק יותר מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2020.
• לגבי מעסיק המעסיק פחות מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2021.
 
 

הסכום הבסיסי של שכר מינימום מ- 01.04.2018


סכום לחודש 5,300 ₪

סכום לשעה (לפי תקן של 182 שעות לחודש) 29.12 ₪

סכום ליום בשבוע עבודה בן שישה ימים 212 ₪

סכום ליום בשבוע בן חמישה ימים 244.62 ₪
 
 
15.07.2018

עמותת מגדלות ניכתה תשלומי פנסיה ,אך לא העבירה אותה לשמונה מעובדיה שעבדו כמורים בבית הספר שהקימה.
במסגרת הסכם טיעון הוטל על העמותה קנס בסך 904 אלף שקל. על מנהל העמותה הוטל קנס של 40 אלף שקל והתחיבות עצמית בסך
226 אלף שקל להימנע מביצוע העבירה לשלוש שנים.
 
 
 
 

תיקון הגדרת עסק קטן – לעניין תעריף בחשבון הבנק

ביום 1 באוגוסט 2013 נכנס לתוקף תיקון מס' 2 לכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), התשס"ח-2008 (להלן – כללי העמלות).
 
במסגרת התיקון, שונתה בתעריפון הקמעונאי תקרת מחזור העסקים של "עסק קטן", ממיליון שקלים חדשים לחמישה מיליון שקלים חדשים. משמעות התיקון היא, כי לקוחות שחויבו בעמלות בהתאם לתעריפון העמלות לעסקים גדולים יהיו זכאים להיכלל בתעריפון הקמעונאי, ובלבד שמחזור עסקיהם אינו עולה על 5 מיליוני ₪ לשנה.
 
על מנת שתאגידים יהיו מודעים לשינוי זה, ויוכלו לכלכל את צעדיהם בהתאם, על הבנקים לפנות לתאגידים בכתב עד יום 1.9.2013, וליידע אותם כי אם ימסרו לתאגיד הבנקאי "דוח שנתי", כהגדרתו בסעיף 1 לכללי העמלות (תוך פירוט כל החלופות הקיימות בהגדרת "דוח שנתי"), לפיו מחזור העסקים שלהם אינו עולה על 5 מיליוני ₪ לשנה, יפעל התאגיד הבנקאי לסווג את חשבונם כ"עסק קטן", וכפועל יוצא מכך יחולו עליהם התעריפים הקבועים בתעריפון הקמעונאי, אשר הנם נמוכים מהתעריפים הקבועים בתעריפון לעסקים גדולים, או לכל היותר זהים להם, עבור אותם שירותים (להלן ההודעה).
 
עוד יש להבהיר בהודעה, כי הסיווג הנו בתוקף לשנה, כאשר חידושו, בהתאם לכללי העמלות, מותנה בהמצאת מסמכים עדכניים.
 
למען הסר ספק יובהר, כי אין מניעה שהתאגיד הבנקאי יוותר על הדרישה להמצאת הדוח השנתי, כתנאי להחלת התעריפון הקמעונאי על לקוחות עסקיים, במקרים בהם ימצא לנכון.

 
Eitan Shafir & Co., Certified Public Accountants (Isr) איתן שפיר ושות', רואי חשבון