משבר הקורונה מחייב בהיערכות מחודשת מצד הממשלה ומצד העוסקים
 
 

עובדי משרדינו הוכשרו על ידי משרד העבודה והרווחה והוסמכו כבודקי שכר על פי דרישות החוק.

לעובדינו ניסיון וידע רב בתחום לרבות ביצוע בדיקות תקופתיות ,תשאול, חקירה ,פיקוח וביקרות בחשבות השכר.

דיני עבודה , הסכמים קיבוצים ,זכויות עובדים, מערכת שכר ובכללי האתיקה הנידרשים.
 
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים


רשות שוק ההון פרסמה את תוצאות הליך קביעת קרנות פנסיה נבחרות, לפיו החל מ-1 בנובמבר 2018 פועלות ארבע קרנות ברירת מחדל, בבתי ההשקעות אלטשולר שחם, הלמן אלדובי, מיטב דש ופסגות.

מעסיק שעובדו לא בחר בקופת גמל, לפי סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005, והוא לא ערך הליך תחרותי לבחירת קופת ברירת מחדל מפעלית, יהיה חייב להפקיד בשל עובד זה כספים לאחת מארבע קרנות ברירת המחדל.
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים

סעיף 5א לחוזר אוסר על מעסיק להפקיד כספים באמצעות חשבון נאמנות. על מעסיקים הסולקים כיום באמצעות חשבון נאמנות, להיערך לשינוי תהליכי העבודה הקיימים

– מעבר לסליקה ישירה לכלל היצרנים הפנסיוניים. תחילתו של סעיף זה:

• לגבי מעסיק המעסיק יותר מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2020.
• לגבי מעסיק המעסיק פחות מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2021.
 
 

הסכום הבסיסי של שכר מינימום מ- 01.04.2018


סכום לחודש 5,300 ₪

סכום לשעה (לפי תקן של 182 שעות לחודש) 29.12 ₪

סכום ליום בשבוע עבודה בן שישה ימים 212 ₪

סכום ליום בשבוע בן חמישה ימים 244.62 ₪
 
 
15.07.2018

עמותת מגדלות ניכתה תשלומי פנסיה ,אך לא העבירה אותה לשמונה מעובדיה שעבדו כמורים בבית הספר שהקימה.
במסגרת הסכם טיעון הוטל על העמותה קנס בסך 904 אלף שקל. על מנהל העמותה הוטל קנס של 40 אלף שקל והתחיבות עצמית בסך
226 אלף שקל להימנע מביצוע העבירה לשלוש שנים.
 
 
 
 

הטיפול בעיצום כספי למאחרי הגשת דוח שנתי מקוון

הנדון:      הטיפול בעיצום כספי למאחרי הגשת דוח שנתי מקוון

רשות המיסים הוציאה הנחיה למשרדי פקיד השומה בנושא שבנדון.

להלן מכתבה של מירי סביון, רו"ח סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת, לפקידי השומה כאמור:

1. כללי

1.1 בעקבות תיקון 161 לפקודת מס הכנסה (להלן: "התיקון"), חלה חובה על מרבית היחידים ועל כלל המעבידים והמנכים להגיש דוח שנתי מקוון.
1.2 הסנקציה שנקבעה על אי הגשת דוח מקוון במועד, היא הטלת עיצום כספי לפי סעיפים
195ב – 195ט לפקודה.
1.3 בהמשך לתיקון פורסמו הוראות והנחיות בהוראות ביצוע מס הכסה מס' 5/2012 (ניתוב שלב א' ושידור דוחות יחידים וחברות), ומס' 10/2011 (טיפול במאחרי ובסרבני הגשת דוח שנתי מקוון).
1.4 הפעלת המהלך הביאה ליצירת עומס במשרדי השומה וחלק מההשגות מטופלות זמן רב לאחר הגשתן.
1.5 מכתב זה מפרט את לוחות הזמנים לטיפול בהשגות, את השיקולים אותם יש להביא בחשבון בעת קבלת ההחלטה בהשגה וכן את השינויים בהרשאות שניתנו לעובדים.
1.6 שליחת תזכורת על אי הגשת דוח שנתי למ"ה – לאחרונה בוצע מהלך של שליחת תזכורת לכל הנישומים שלא הגישו את הדוח השנתי למ"ה לשנת המס 2011. התזכורת כללה התראה על הטלת עיצום כספי או קנס בגין אי הגשה או הגשה באיחור. במערכת "נספחים חסרים" במסכי הסטטיסטיקה ובמסך "מעקב מכתבים לתיק", ניתן לראות פרטי מכתב זה.

2. הטיפול בכתב הטענות (השגה) על עיצום כספי בשל אי הגשת דוח מקוון במועד

2.1 רישום השגה

  רישום ההשגה בשאילתא יבוצע מיד עם קבלתה במשרד ולא יאוחר מארבעה ימי עבודה ממועד הקבלה.

2.2 החלטה בהשגה

  ההחלטה בהשגה על עיצום כספי שהוטל על איחור בהשגת דוח שנתי הינה באחריות רכז חוליה מרכזית/גובה ראשי במשרד השומה, לפי העניין. ככלל, יש לסיים את הטיפול בהשגה תוך 45 יום ממועד קבלתה במשרד. במקרים חריגים בהם הטיפול מתארך, יש לשלוח לפונה תשובת ביניים.
2.3 הקפאת גביית החוב

  במקרים בהם הטיפול בהשגה מתארך, וקיימת סבירות גבוהה שהעיצום יוקטן  או יבוטל יש לשקול הקפאת הליכי אכיפה בגין החוב.

2.4 הרחבת ההרשאות לשידור ההחלטות בהשגה

  בעקבות פניות ממשרדי השומה וכדי לקצר את משך הטיפול בהשגות, ניתנו הרשאות לשידור החלטות בהשגה לשני עובדים מהחוליה המרכזית (תל"ם 450), בנוסף לרכז החוליה, בכל אחד מהמשרדים.

2.5 תיעוד ההחלטה

  יש לתעד בכתב את הנימוקים להחלטה בהשגה, בנוסף לתיעוד בשאילתא במחשב, ולהעביר את התיעוד לתיק בצירוף מכתב ההשגה.

3. הקלות בעיצום כספי

3.1 שיקולים למתן הקלות בעיצום הכספי

  להלן דוגמאות למקרים שבהתקיימם יש לשקול בחיוב מתן הקלות בעיצומים כספיים:

א. טעות בתום לב, לדוגמה, טעות בהגשת גרסה לא נכונה של הדוח ששודר על ידי המייצג.
ב. היעדר ליקויים אחרים בהתנהלות מול רשות המסים בשנים האחרונות.
ג. מקרים בהם אחד מבני הזוג הינו תושב חוץ ובשל כך נוצר קושי בשידור הדוח.
ד. נסיבות אישיות או כלכליות מיוחדות כגון: בעיות בריאותיות, אירוע טרגי במשפחה, מצב כלכלי קשה.
ה. שירות מילואים.

3.2 מקרים בהם יש לבטל את העיצום הכספי

א. מקרים בהם הטלת העיצום הכספי לא היתה מוצדקת מלכתחילה, לדוגמא: עיצום כספי שהוטל על בעל שליטה כאשר מנגד אושרה אורכה להגשת דוח החברה.
ב. מקרים בהם חובת הגשת הדוח המקוון נוצרה רק בעקבות הגשת בקשה לקבלת מענק "מס הכנסה שלילי".
 
Eitan Shafir & Co., Certified Public Accountants (Isr) איתן שפיר ושות', רואי חשבון