משבר הקורונה מחייב בהיערכות מחודשת מצד הממשלה ומצד העוסקים
 
 

עובדי משרדינו הוכשרו על ידי משרד העבודה והרווחה והוסמכו כבודקי שכר על פי דרישות החוק.

לעובדינו ניסיון וידע רב בתחום לרבות ביצוע בדיקות תקופתיות ,תשאול, חקירה ,פיקוח וביקרות בחשבות השכר.

דיני עבודה , הסכמים קיבוצים ,זכויות עובדים, מערכת שכר ובכללי האתיקה הנידרשים.
 
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים


רשות שוק ההון פרסמה את תוצאות הליך קביעת קרנות פנסיה נבחרות, לפיו החל מ-1 בנובמבר 2018 פועלות ארבע קרנות ברירת מחדל, בבתי ההשקעות אלטשולר שחם, הלמן אלדובי, מיטב דש ופסגות.

מעסיק שעובדו לא בחר בקופת גמל, לפי סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005, והוא לא ערך הליך תחרותי לבחירת קופת ברירת מחדל מפעלית, יהיה חייב להפקיד בשל עובד זה כספים לאחת מארבע קרנות ברירת המחדל.
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים

סעיף 5א לחוזר אוסר על מעסיק להפקיד כספים באמצעות חשבון נאמנות. על מעסיקים הסולקים כיום באמצעות חשבון נאמנות, להיערך לשינוי תהליכי העבודה הקיימים

– מעבר לסליקה ישירה לכלל היצרנים הפנסיוניים. תחילתו של סעיף זה:

• לגבי מעסיק המעסיק יותר מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2020.
• לגבי מעסיק המעסיק פחות מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2021.
 
 

הסכום הבסיסי של שכר מינימום מ- 01.04.2018


סכום לחודש 5,300 ₪

סכום לשעה (לפי תקן של 182 שעות לחודש) 29.12 ₪

סכום ליום בשבוע עבודה בן שישה ימים 212 ₪

סכום ליום בשבוע בן חמישה ימים 244.62 ₪
 
 
15.07.2018

עמותת מגדלות ניכתה תשלומי פנסיה ,אך לא העבירה אותה לשמונה מעובדיה שעבדו כמורים בבית הספר שהקימה.
במסגרת הסכם טיעון הוטל על העמותה קנס בסך 904 אלף שקל. על מנהל העמותה הוטל קנס של 40 אלף שקל והתחיבות עצמית בסך
226 אלף שקל להימנע מביצוע העבירה לשלוש שנים.
 
 
 
 

תיקון 70 לחוק עידוד השקעות הון- עמידה בתנאי יצוא

רשות המסים פירסמה הודעה ביום 31 בדצמבר 2012 , בה הפנתה את תשומת הלב לכך שהצעת החוק (מ/ 735 ) אושרה בקריאה ראשונה בכנסת הקודמת ובשל פיזורה של הכנסת, בכוונתה לקדם את החקיקה, לרבות לענין תחולתה מיום 1.1.2012 לאחר כינונה של הכנסת החדשה.
עוד נאמר בהודעה כדלקמן: "לאחרונה נשמעו טענות המגובות בחוות דעת של מייצגים בשוק הפרטי, בדבר תחולת ההטבות בחוק על חברות אשר מוכרות את מלוא תוצרתן בשוק הישראלי. עמדת רשות המסים ומשרד המשפטים הינה כי חוות דעת אלה שגויות. לאור האמור לעיל, רשות המסים שבה ומבהירה כי תפעל כנגד חברות אשר ייאמצו פרשנות בהתאם לחוות הדעת, וזאת בדרך של הוצאת שומות והטלת קנסות גירעון במקרים המתאימים"

למען הסר ספק, ולמניעת הוצאות שומות וקנסות ללקוחות המשרד אנו מביאים לידיעתכם את עיקרי התיקון.

רקע
סעיף 18 א לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט 1969- (להלן: "החוק"), קובע את התנאים לאישור תכנית למפעל תעשייתי, לצורך קבלת הטבות.
סעיף 18 א(ג)( 1) לחוק, קובע שמפעל תעשייתי, שעיקר פעילותו אינו בתחום ביוטכנולוגיה או ננו-טכנולוגיה (כאמור בפסקת משנה (א) של הפסקה האמורה), ייחשב למפעל בר תחרות אם התקיים בו האמור בפסקאות משנה (ב) או (ג) של הפסקה האמורה, הקובעות כדלקמן (נוסח הסעיף לפני תיקון 70):
"(ב) הכנסתו, בשנת המס, ממכירות המפעל בשוק מסוים אינה עולה על 75% מכלל הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנת מס;
(ג) 25% או יותר מכלל הכנסתו, בשנת המס, ממכירות המפעל, הן ממכירות בשוק מסוים המונה 12 מיליון תושבים לפחות;" (להלן: "תנאי גודל השוק").
תכלית הסעיף, היא לעודד ייצוא של מפעל תעשייתי. בשנת 2005 (שנת חקיקת הסעיף) השוק הישראלי לא מנה מס' תושבים הקרוב ל 12 מיליון.
כתוצאה מקצב הגידול באוכלוסית מדינת ישראל והרשות הפלסטינית, אשר מהוות שוק אחד לצורך השוק, יתכן כי מס' התושבים בשוק זה בשנת 2012 עבר את 12 המיליון, כדי לשמר את תכלית החוק לעודד יצוא, נדרשה רשות המיסים לתקן את החוק רטרואקטיבית.
(יתכן כי יהיו מי שיבחרו לתקוף בבג"ץ את חוקיות תחולת התיקון למפרע).
ביום 1 ביולי 2013 אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את החוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 70 ), התשע"ג 2013.

לשון התיקון: 

תיקון סעיף 18א 1. בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט–1959[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 18א(ג)(1)(ג), במקום "12 מיליון" יבוא "14 מיליון" ובסופו יבוא "מספר התושבים לפי פסקת משנה זו יעלה, ב-1 בינואר של כל שנת מס, בשיעור של 1.4% ביחס למספר התושבים לפי פסקת משנה זו ב-1 בינואר של שנת המס הקודמת."
תחילה 2. תחילתו של סעיף 18א(ג)(1)(ג) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012).

 

 


[1] ס"ח התשי"ט, עמ' 234; התשע"ג, עמ' 12.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eitan Shafir & Co., Certified Public Accountants (Isr) איתן שפיר ושות', רואי חשבון