משבר הקורונה מחייב בהיערכות מחודשת מצד הממשלה ומצד העוסקים
 
 

עובדי משרדינו הוכשרו על ידי משרד העבודה והרווחה והוסמכו כבודקי שכר על פי דרישות החוק.

לעובדינו ניסיון וידע רב בתחום לרבות ביצוע בדיקות תקופתיות ,תשאול, חקירה ,פיקוח וביקרות בחשבות השכר.

דיני עבודה , הסכמים קיבוצים ,זכויות עובדים, מערכת שכר ובכללי האתיקה הנידרשים.
 
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים


רשות שוק ההון פרסמה את תוצאות הליך קביעת קרנות פנסיה נבחרות, לפיו החל מ-1 בנובמבר 2018 פועלות ארבע קרנות ברירת מחדל, בבתי ההשקעות אלטשולר שחם, הלמן אלדובי, מיטב דש ופסגות.

מעסיק שעובדו לא בחר בקופת גמל, לפי סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005, והוא לא ערך הליך תחרותי לבחירת קופת ברירת מחדל מפעלית, יהיה חייב להפקיד בשל עובד זה כספים לאחת מארבע קרנות ברירת המחדל.
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים

סעיף 5א לחוזר אוסר על מעסיק להפקיד כספים באמצעות חשבון נאמנות. על מעסיקים הסולקים כיום באמצעות חשבון נאמנות, להיערך לשינוי תהליכי העבודה הקיימים

– מעבר לסליקה ישירה לכלל היצרנים הפנסיוניים. תחילתו של סעיף זה:

• לגבי מעסיק המעסיק יותר מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2020.
• לגבי מעסיק המעסיק פחות מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2021.
 
 

הסכום הבסיסי של שכר מינימום מ- 01.04.2018


סכום לחודש 5,300 ₪

סכום לשעה (לפי תקן של 182 שעות לחודש) 29.12 ₪

סכום ליום בשבוע עבודה בן שישה ימים 212 ₪

סכום ליום בשבוע בן חמישה ימים 244.62 ₪
 
 
15.07.2018

עמותת מגדלות ניכתה תשלומי פנסיה ,אך לא העבירה אותה לשמונה מעובדיה שעבדו כמורים בבית הספר שהקימה.
במסגרת הסכם טיעון הוטל על העמותה קנס בסך 904 אלף שקל. על מנהל העמותה הוטל קנס של 40 אלף שקל והתחיבות עצמית בסך
226 אלף שקל להימנע מביצוע העבירה לשלוש שנים.
 
 
 
 

 


שכר המינימום

אז מהו בעצם "שכר מינימום"?

שכר מינימום מוגדר בחוק שכר מינימום התשמ"ז 1987 (להלן: "החוק") כשכר עבודה הנמוך ביותר (=המינימאלי) שלו זכאי העובד כשכר עבודה בגין חודש עבודה, יום עבודה או שעת עבודה לפי העניין המעסיק רשאי לשלם לעובדיו.
שכר מינימום הינו "זכות קוגנטית" אשר אין לעובד או לארגון העובדים אפשרות לוותר עליה.

מהו גובהו של  שכר המינימום בישראל?
שכר המינימום מתעדכן בחודש אפריל בכל שנה כך שיתאים לגובה של 47.5% מן השכר הממוצע במשק (בעבר עמד השיעור על 45%).
ראה להלן טבלאות שכר המינימום.
בענפים מסוימים נקבע מכוח הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה שכר יסוד ענפי הגבוה משכר המינימום על-פי חוק.

גובה שכר המינימום בהתאם לגיל העובד וכן לבעלי יכולת עבודה מופחתת - ראה להלן. 
 
אלו רכיבי שכר נכללים בשכר הרלוונטי לעניין חוק שכר מינימום?  
סעיף 3 לחוק קובע כי לעניין שכר המינימום יובאו בחשבון רכיבי השכר הבאים:

 •  שכר יסוד או שכר משולב.
 • תוספת יוקר (אם איננה כלולה בשכר המשולב).
 • תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו.
   

רכיבי שכר שלא יובאו בחשבון לעניין שכר המינימום:
 

 • תוספת משפחה,
 • תוספת ותק,
 • תוספת בשל עבודה במשמרות,
 • פרמיה מדודה, מוסכמת, קבועה או קבוצתית,
 • משכורת י"ג,
 • מענקים על בסיס שנתי,
 • החזר הוצאות (לרבות הוצאות כלכלה, אש"ל ונסיעות)
קביעה זו  של החוק משמעותה שלא רק גובה השכר משפיע על השלמת שכר למינימום אלא גם מבנה השכר (=הגדרת רכיבי השכר).
לדוגמה: אם נתונים 2 עובדים: לחד שכר כולל של 4,000 ש"ח, ולאחר שכר יסוד של 4,000 ש"ח ותוספת ותק של 1,000 ש"ח, וכן תוספת משפחה בסך 1,500 ש"ח. שני עובדים אלה זכאים להשלמה זהה לשכר המינימום, אף שיש הבדל ניכר בגובה שכרם הכולל.
 

שכר מינימום לעובד שנעדר מעבודתו או עובד במשרה חלקית
סעיף 2  לחוק קובע כי עובד שנעדר מעבודתו או עובד במשרה חלקית, יחושב שכר המינימום לגביו באופן יחסי לפי שיעור ההעסקה בתקופה הרלוונטית.  
 

שכר מינימום לעובדים של קבלני כוח אדם

סעיף 6א לחוק קובע את התנאים בהם חלה חובת תשלום שכר מינימום גם על מזמין שירות של חברות כוח אדם. התנאים נוגעים להודעה שיש למסור למעסיק בפועל בדבר אי התשלום של שכר המינימום בידי הקבלן. 

 
טבלאות תעריפי שכר מינימום

 
שכר מינימום למבוגר
 מעודכן ליום 01/07/2016


שכר חודשי- עד 43 שעות שבועיות שכר לשעה שכר יומי- 6 ימי עבודה שכר יומי-5 ימי עבודה
4,825 ₪ 25.94 ₪ 193.00 ₪ 222.69 ₪
 
 
 
 ובלבד שהשכר לא יפחת משכר המינימום אילו חושב על בסיס שכר לשעה.
 
   שכר מינימום נוער
173 שעות בחודש
גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי- עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה
עד 16 70%   3,377.5 ₪ 19.52 ₪
עד 17 75% 3,618.75 ₪ 20.92 ₪
עד 18 83% 4,004.75 ₪ 23.15 ₪
חניך 60% 2,895.00 ₪ 16.73 ₪
 
 
 
שכר מינימום לבעלי יכולת עבודה מופחתת
יכולת עבודה שיעור השכר משכר המינימום
בין 1% ועד 10% 10%
בין 10.01% ועד 19% 19%
בין 19.01% ועד 30% 30%
בין 30.01% ועד 40% 40%
בין 40.01% ועד 50% 50%
בין 50.01% ועד 60% 60%
בין 60.01% ועד 70% 70%
בין 70.01% ועד 80% 80%
יכולת עבודה שעולה על 80% שכר מינימום מלא
 
 


 הערה: שכר המינימום לעובדי שמירה ואבטחה, הינו כשכר המינימום הקבוע בחוק בתוספת 2.5%.
 

בודק שכר מוסמך עובדי קבלן החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה התשע"ב 2011 מערכת בקרת שכר חוקת עבודה ממוחשבת

 

Eitan Shafir & Co., Certified Public Accountants (Isr) איתן שפיר ושות', רואי חשבון