משבר הקורונה מחייב בהיערכות מחודשת מצד הממשלה ומצד העוסקים
 
 

עובדי משרדינו הוכשרו על ידי משרד העבודה והרווחה והוסמכו כבודקי שכר על פי דרישות החוק.

לעובדינו ניסיון וידע רב בתחום לרבות ביצוע בדיקות תקופתיות ,תשאול, חקירה ,פיקוח וביקרות בחשבות השכר.

דיני עבודה , הסכמים קיבוצים ,זכויות עובדים, מערכת שכר ובכללי האתיקה הנידרשים.
 
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים


רשות שוק ההון פרסמה את תוצאות הליך קביעת קרנות פנסיה נבחרות, לפיו החל מ-1 בנובמבר 2018 פועלות ארבע קרנות ברירת מחדל, בבתי ההשקעות אלטשולר שחם, הלמן אלדובי, מיטב דש ופסגות.

מעסיק שעובדו לא בחר בקופת גמל, לפי סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005, והוא לא ערך הליך תחרותי לבחירת קופת ברירת מחדל מפעלית, יהיה חייב להפקיד בשל עובד זה כספים לאחת מארבע קרנות ברירת המחדל.
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים

סעיף 5א לחוזר אוסר על מעסיק להפקיד כספים באמצעות חשבון נאמנות. על מעסיקים הסולקים כיום באמצעות חשבון נאמנות, להיערך לשינוי תהליכי העבודה הקיימים

– מעבר לסליקה ישירה לכלל היצרנים הפנסיוניים. תחילתו של סעיף זה:

• לגבי מעסיק המעסיק יותר מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2020.
• לגבי מעסיק המעסיק פחות מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2021.
 
 

הסכום הבסיסי של שכר מינימום מ- 01.04.2018


סכום לחודש 5,300 ₪

סכום לשעה (לפי תקן של 182 שעות לחודש) 29.12 ₪

סכום ליום בשבוע עבודה בן שישה ימים 212 ₪

סכום ליום בשבוע בן חמישה ימים 244.62 ₪
 
 
15.07.2018

עמותת מגדלות ניכתה תשלומי פנסיה ,אך לא העבירה אותה לשמונה מעובדיה שעבדו כמורים בבית הספר שהקימה.
במסגרת הסכם טיעון הוטל על העמותה קנס בסך 904 אלף שקל. על מנהל העמותה הוטל קנס של 40 אלף שקל והתחיבות עצמית בסך
226 אלף שקל להימנע מביצוע העבירה לשלוש שנים.
 
 
 
 

חוק הודעה מוקדמת

 
חוק הודעה מוקדמת

מהי בעצם מהות חוק זה?
החוק מגדיר את הזכויות והחובות החלות על המעסיק והעובד בעת סיום יחסי עובד-מעביד.
הודעה מוקדמת מחייבת את שני הצדדים.
 העובד בעת התפטרות מהעבודה והמעסיק בעת פיטורי עובד.
ההודעה המוקדמת נותנת לצד לו הודיעו על סיום היחסים, להתכונן לסיום יחסי עובד מעביד.
כך שלעובד תהיה את האפשרות לחפש עבודה אחרת בזמן ההודעה המוקדמת(בה זכאי העובד לתשלום שכר מלא מהמעסיק) ואילו למעסיק תהיה אפשרות למצוא מחליף לעובד אשר התפטר ולהמשיך את ניהול עסקו כראוי.
 
איך על פי החוק צריכים להודיע על סיום יחסי עובד- מעביד?
על פי החוק, הצד המחליט על סיום יחסי העבודה, צריך להודיע על הפיטורים\התפטרות בכתב.
במכתב נדרש לציין 2 דברים, האחד, את תאריך הוצאת ההודעה והשני, את התאריך בו ההתפטרות\הפיטורים נכנסים לתוקף.
 מומלץ לרשום את סיבת ההתפטרות\הפיטורים אך אין זה מעוגן בחוק.
איך יודעים כמה זמן לפני צריך להגיש את המכתב?
תקופת ההודעה המוקדמת משתנה בהתאם לוותק ולפי אופן תשלום השכר של העובד.
הודעה מוקדמת לפיטורים\התפטרות לעובד במשכורת
 (1)  במהלך ששת חודשי עבודתו הראשונים - של יום אחד בשל כל חודש עבודה;
(2)  במהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו עד תום שנת עבודתו הראשונה - של 6 ימים, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה;
(3)  לאחר שנת עבודתו הראשונה - של חודש ימים.
 
הודעה מוקדמת לפיטורים\התפטרות לעובד בשכר
 (1)  במהלך שנת עבודתו הראשונה - של יום אחד בשל כל חודש עבודה;
(2)  במהלך שנת עבודתו השניה - של 14 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה;
(3)  במהלך שנת עבודתו השלישית - של 21 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה;
(4)  לאחר שנת עבודתו השלישית - של חודש ימים.
 
איך מתנהלים במהלך תקופת ההודעה המוקדמת?
על העובד להגיע לעבודה בתקופת ההודעה המוקדמת אלא אם ויתר המעסיק על נוכחות העובד בתקופה זו.
במידה והמעסיק ויתר על נוכחות העובד, הוא מחוייב לתת לעובד פיצוי בגובה השכר שהיה משתלם לו במידה ואכן היה עובד.
 
פטור ממתן הודעה מוקדמת
על עובד, בנסיבות מיוחדות שעקב קיומן אין לדרוש ממנו כי יעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת הקבועה בחוק זה; שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ובהתייעצות עם ארגוני עובדים וארגוני מעבידים שלדעתו הם יציגים, נסיבות מיוחדות שעקב קיומן אין לדרוש מהעובד כי יעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת;
החוק לא מציין מקרים ספציפיים בהם עובד יקבל פטור ממתן הודעה מוקדמת

על מעסיק, בנסיבות שבהן העובד שפוטר אינו זכאי לפיצויים, על פי הוראות סעיפים 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורים, או על פי החלטת בית דין למשמעת אשר הורה על פיטורים בלא פיצויים מכוח הוראות חיקוק הקובע שיפוט משמעתי.
לגבי פטור למעסיק ממתן הודעה מוקדמת לעובד מצוין כי יינתן פטור כאמור במידה והעובד אינו זכאי לפיצויים על פי חוק פיצויי פיטורים או על פי החלטת בית הדין למשמעת אשר הורה על פיטורים בלא פיצויים.

מה הן הסנקציות על אי מתן הודעה מוקדמת למעסיק\לעובד?
על מעביד אשר לא נתן הודעה מוקדמת לעובד על פיטוריו יפצה את העובד בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד שהיה מתקבל במידה  והיה עובד בתקופת ההודעה מוקדמת.
על עובד אשר לא נתן הודעה מוקדמת למעסיק על התפטרותו יחויב בתשלום פיצוי לעובד, השווה לשכרו הרגיל שהיה משתלם בתקופת ההודעה מוקדמת אם היה מודיע למעסיק על התפטרותו.
בפועל, ניתן לקזז את פיצויי המעסיק מהמשכורת האחרונה של העובד.
 
Eitan Shafir & Co., Certified Public Accountants (Isr) איתן שפיר ושות', רואי חשבון